Anvendelse af elektrolyse

Elektrolyse ventes at kunne spille en afgørende rolle i den planlagte omstilling af det danske energisystem fra overvejende at være baseret på fossile brændsler som olie, naturgas og kul (ca. 80 % af den aktuelle danske energiforsyning) til udelukkende at benytte vedvarende energi.

Elektrolyse vil formentlig på sigt være den mest hensigtsmæssige proces til at sikre en løbende balance mellem produktion og forbrug i et energisystem, hvor produktionen vil variere med vindhastigheden, og forbruget kun i begrænset omfang kan indrettes efter den varierende produktion.

Brug for at supplere vindmøllerne

Der er blandt politiske beslutningstagere, organisationer, eksperter og iagttagere bred enighed om, at et fremtidigt dansk energisystem vil blive domineret af vindmøller.

Med vindmøller som dominerende energikilde vil det danske energisystem i nogle perioder have store mængder overskydende elproduktion, og i andre perioder være i underskud, enten fordi det ikke blæser, eller fordi vindmøllerne af sikkerhedsmæssige hensyn må stoppes i stormvejr.

Derfor er der brug for at supplere vindmøllerne med andre energiteknologier, der dels kan aftage elproduktionen, når vindmøllerne producerer meget, dels producere el, når vindmøllerne ikke kan dække danskernes behov. Her kan brændselsceller og elektrolyse komme ind som en mulig løsning.

Elektrolyse som løsning

Elektrolyse vil altså i den sammenhæng være en meget central energiteknologi, fordi overskydende elektricitet  fra vindmøller kan bruges til at spalte vand i ilt og brint, hvorefter brinten kan lagres og bruges til at producere el i brændselscellesystemer i de perioder, hvor vindmøllerne ikke kan producere nok.

Brint fra elektrolyseanlæg kan lagres enten lokalt i trykbeholdere eller i faste stoffer eller i det eksisterende naturgasnet som ren brint eller VE-gasser, hvor det kan transporteres videre til kraftvarmeanlæg og -værker, der benytter brændselsceller.

Klik for at forstørre. Del A viser processen i en brændselscelle. Del B viser processen ifbm. elektrolyse
 

Sidst opdateret: 04-08-2015