Energisystemet i dag

I det aktuelle danske energisystem produceres hovedparten af elforbruget på store centrale kraftværker, og fossile brændsler som olie, kul og naturgas udgør omkring 80 % af energiforsyningen. Systemet har en høj forsyningssikkerhed, både hvad angår energikilder og systemets tekniske kvalitet.

Men Energinet.dk må som systemansvarlig virksomhed hvert år bruge et milliardbeløb på at opretholde en reservekapacitet i form af kraftværker til at op- og nedregulere elsystemet i takt med vindmøllernes svingende produktion.

Danmark har været selvforsynende med energi siden 1997 i kraft af den danske egenproduktion af olie og naturgas i Nordsøen og udbygningen med vedvarende energi. I 2009 var den samlede danske energiproduktion således 24 procent større end forbruget.

Energiproduktionen i dag

I dagens energisystem udgør elforbruget ca. en tredjedel af det samlede energiforbrug. De øvrige to tredjedele bruges til transport, til opvarmning af bygninger og til industriens processer. Næsten to tredjedele af elproduktionen kommer fra nogle få store centrale kraftvarmeværker, der ligger i eller omkring de store byer: København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Randers, Herning, Aabenraa og Kalundborg. Den resterende elproduktion kommer fra mindre decentrale kraftvarmeværker og vindmøller. 

Diagram over energiproduktionen i Danmark i dag
Energiproduktionen i Danmark i dag. Klik for at forstørre

Fortrinsstilling

I det nuværende danske elsystem har produktion fra vedvarende energi en fortrinsstilling. Det betyder, at den varierende elproduktion fra vindmøller hele tiden skal have adgang til elnettet. Også de store affaldsforbrændingsanlæg, der omsætter husholdningsaffald til el og fjernvarme, har en fortrinsstilling.

De store centrale kraftvarmeværker må på den baggrund indrette deres produktionsrytme, så de forsyner danske elforbrugere i det omfang, vindmøller og affaldsforbrændingsanlæg ikke kan dække behovet. Herudover kan kraftværkerne producere el, hvis udlandet vil købe deres produktion.

Denne ændring af elmarkedet betyder, at det ikke længere er så rentabelt som tidligere at producere el på de store kraftvarmeværker. For Energinet.dk, der er den systemansvarlige virksomhed, er det derfor en stor udfordring at opretholde den tekniske forsyningssikkerhed i det aktuelle elsystem.

 

Sidst opdateret: 04-08-2015