Hvad er elektrolyse?

Elektrolyse er en elektrokemisk proces, der foregår ved, at elektricitet ledes via elektroder gennem vand. De to elektroder, anode og katode, har en henholdsvis positiv og negativ spænding. Spændingsforskellen medfører en ionisering af vandmolekylerne til brint- og iltioner. Ved den negativt ladede elektrode, katoden, samles de positivt ladede brintioner (H+). Ved den positivt ladede elektrode, anoden, samles de negativt ladede iltioner (O2-).

klik for at forstørre

Elektrolysebetegnelsen på dette site bruges om den elektrolyseproces, hvor der produceres brint ved hjælp af elektricitet. Hvis elektriciteten er produceret på vedvarende energi-anlæg, f.eks. vindmøller, solceller eller biomasseforsynede anlæg, kan omdannelse til brint i elektrolyseanlæg bidrage markant til at reducere CO2-udledningen fra energiproduktion og transport.

Et elektrolyseanlæg er i sin virkemåde at opfatte som et ”omvendt” brændselscelleanlæg: Elektrolyseanlægget producerer brint fra el, hvor brændselscellen bruger brint til elproduktion. På den måde kan brint bruges som energibærer; energien lagres vha. elektrolyse og omsættes igen til energi gennem brændselscellen. Dette er et vigtigt aspekt – derfor forskes der i disse år i at udvikle mere effektive og konkurrencedygtige elektrolyseteknologier på grundlag af danske kompetencer inden for især PEM- og SOFC-brændselsceller.

Her forskes der i elektrolyse i Danmark

I det strategiske elektrokemiske forskningscenter SERC, der samler de vigtigste offentlige og private aktører inden for teknologiudvikling af brændselsceller, arbejdes der i disse år på at udmønte den danske elektrokemiske kompetence i en reversibel Solid Oxide celle (SOC), der både kan opereres som en brændselscelle (SOFC), når energisystemet mangler elproduktion, og som en elektrolysator (SOEC), når overskydende el skal kunne lagres efter konvertering til brint eller syntesegas, som efterfølgende kan omsættes til metan. Det kan gøre sådanne fleksible anlæg meget effektive i fremtidens energisystem.

I den danske ”brint-hub” i Midt- og Vestjylland arbejdes der på at videreudvikle den alkaliske elektrolyseproces, så der opnås højere virkningsgrader og lavere anlægspriser.

 

Sidst opdateret: 04-08-2015