EUDP

Energiteknologisk Udviklings – og Demonstrationsprogram, EUDP, er et støtteprogram med et sekretariat placeret i Energistyrelsen. Programmet sigter mod at fremme ny klimavenlig energiteknologi, der øger forsyningssikkerheden og realiserer Danmarks erhvervspotentialer på energiområdet. Projekter under programmet skal bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050, samt udvikle danske erhvervspotentialer til gavn for vækst og beskæftigelse.

Programmet støtter alle energiteknologier, som kan bidrage til at nå de energipolitiske mål. Herunder brint og brændselsceller, hvortil der i 2010 blev bevilliget godt 116 mio.kr. fra EUDP ud af i alt 402 mio. kr. Samlet set har brint og brændselsceller modtaget 25 % af de samlede EUDP midler over perioden 2008 – 2010.

Projektstøtte

Der kan således søges støtte til en række forskellige projekttyper:

  • Projekter, der omfatter udvikling og/eller demonstration af nye effektive energiteknologier
  • Forskningsprojekter som direkte forbereder eller understøtter demonstration
  • Udvikling af offentlige – private partnerskaber om nye energiteknologier
  • Internationalt samarbejde
  • Formidling af energiteknologiske projektresultater.

EUDP har 2 årlige ansøgningsrunder, fordelt på forår og efterår. Der afholdes informationsmøde om programmet 2 – 3 måneder før ansøgningsfristen. 
Den samlede proces fra ansøgning til svar er på 3 – 4 måneder. I løbet af processen vil ansøgningen blive behandlet af to til fem evaluatorer afhængigt af det ansøgte beløbs størrelse. Evalueringerne sendes i partshøring. Beslutning om tildeling af midler træffes herefter af EUDP’s bestyrelse.

 

Sidst opdateret: 04-08-2015